Plas Isaf - Exclusive Wedding and Party Venue Plas Isaf - Country Barns & Gardens Click here to contact us Cymraeg
Plas Isaf - Wedding and Party Venue Plas Isaf - Wedding and Party Venue Plas Isaf - Wedding and Party Venue Plas Isaf - Wedding and Party Venue Plas Isaf - Wedding and Party Venue Plas Isaf - Wedding and Party Venue

Mi oeddwn wrthi yn meddwl...

Gweler isod y cwestiynau a ofynnir yn aml, os oes gennych gwestiwn sy'n heb ei ateb isod, cysylltwch â ni


Pryd y gallwn ddod i weld Plas Isaf? Mae Plas Isaf yn leoliad unigryw, ac felly drwy apwyntiad yn unig mae dod draw. Byddwn yn cynnal Diwrnodau Agored a Nosweithiau Agored rheolaidd, cadwch lygad ar y wefan am fanylion.


Beth yw ystyr lleoliad unigryw? Bydd Plas Isaf yn cynnal un priodas yn unig y dydd, ni fydd unrhyw wwesteion neu aelodau eraill o'r cyhoedd o amgylch yn ystodeich priodas.


Faint o bobl gallwn gael yn y seremoni sifil? Gallwn eistedd hyd at 150 o westeion ar gyfer y seremoni sifil


Faint o bobl sy'n gallu eistedd yn yr ysgubor ar gyfer cinio? Gallwn eistedd hyd at 110 o westeion yn yr ysgubor ar gyfer y brecwast priodas.


Faint o bobl y gallwn gael yn y Marquee? Gallwn eistedd hyd at 320 o westeion yn y marquee ar gyfer y brecwast priodas.


Beth yw mesuriadau'r yr ysgubor? Cynllun yr Adeilad PDF


Beth yw mesuriadau'r y Marquee? Cynllun yr Adeilad PDF


A oes angen i ni drefnu ein arlwywyr hunain? Na, ym Mhlas Isaf mae gennym dîm arlwyo llawn ar y safle, a byddwn yn gallu eistedd a thrafod gyda chi unrhyw syniadau sydd gennych. Nid yw arlwywyr allanol yn cael eu caniatau.


Allwn ni ddod â'n Cacen Briodas ein hun? Fedrwch, gallwch ddod a cacen briodas draddodiadol i Plas Isaf cyn y briodas. Mae gennym stand cacen sgwâr ac chylch er mwyn iddo sefyll ar a chyllell. Bydd yn eistedd ar fwrdd yn yr ysgubor neu babell fawr. Bydd wedyn yn cael ei weini ar amser y cytunwyd arno. Rydym yn gofyn am hepgoriad wedi'i lofnodi ar gyfer y gacen.


Gallwn ddod cacen briodas amgen? Ni all unrhyw fath arall o fwyd cael eu ddwyn i mewn i Plas Isaf. Os hoffech, er enghraifft cacen a wnaed o gaws, rydym yn gallu darparu hyn. Gofynwch i'r tîm rheoli am fanylion..


A oes angen i ni drefnu bar? Na, mae Plas Isaf efo bar wedi ei stocio yn llawn, gallwn gal gafael ar unrhyw ddiodydd ydych eisaiu ar gyfer eich gwesteion.


Pryd mae'r bar yn cau? Gelwir archebion am 11.55pm, a’r bar yn cau am 12pm. Rydym yn cadw'r hawl i gau y bar yn gynharach oherwydd unrhyw amgylchiadau annisgwyl.


Pryd mae'r bar yn agor pe bawn yn cael seremoni sifil? Bydd y bar yn agor awr cyn y seremoni i westeion fwynhau'r amgylchedd gwych. Nid yw diodydd yn cael eu cymryd o ardal bar yn ystod seremoni sifil.


A ydym yn gallu dod â'n gwinoedd eu hunain? Rydych yn gallu ddod â'ch gwinoedd eu hunain, mae'r rhain yn amodol ar dâl corkage. Cymerwch olwg ar ein pecynnau diodydd.


A allwn gael pryd o fwyd y noson cyn y briodas? Gallwch, os ydych yn aros gyda ni y noson cyn y briodas, gallwn ddarparu pryd nos i chi a'ch gwesteion fel y gallwch wneud y gorau o'ch amser yma. Isafswm y Gwesteion yw 20. PDF Swper


A allwn ni addurno'r ysgubor? Mae angen trafod gyda'r rheolwyr yr addurniadau i gyd ymlaen llaw. Dim offer trydanol oni bai iddo gael prawf PAT, a rhoddir caniatâd ymlaen llaw. Gall addurno y byrddau cael ei wneud cyn y briodas os caiff ei gadarnhau gyda'r tîm rheoli, llogi safonol yr ysgubor yw o 11yb -1yh ar ddiwrnod y briodas, gall llogi ychwanegol ar gyfer addurno gael ei drafod gyda'r tîm rheoli.


A allwn gosod bunting neu oleuadau tylwyth teg i addurno y lleoliad? Rhaid i unrhyw oleuadau neu bunting gael ei roi i fyny yn yr ysgubor neu babell fawr gan dîm Plas Isaf, codir tâl am hyn, mae gennym oleuadau tylwyth teg a bunting ar gael i'w logi.


Allwn ni daflu Confetti? Mae gennym fan yn yr ardd lle gall ffotograffau gyda conffeti cael eu cymryd, rhaid i hyn fod yn petalau pydradwy neu flodyn, ond nid y tu mewn i'r ysgubor, cadarnhewch gyda Helen a Liza.


A oes gennych System PA? Mae gennym system PA lawn trwy gydol yr ysgubor a'r babell, a meicroffon di-wifr. Mae'r system PA ar gael ar gyfer cerddoriaeth gefndir drwy'r brecwast priodas ac ar gyfer y gerddoriaeth seremoni sifil. Nid yw'n addas ar gyfer y adloniant, a rhaid i hyn gael ei drefnu ar wahân, gallwch archebu ein DJ yn fewnol.


A ydych yn darparu goleuadau disgo? Nid oes gennym oleuadau disgo yn yr ysgubor, fodd bynnag, mae'r rhain ar gael i'w llogi gyda'n DJ yn fewnol.


A allwn ni gael cerddoriaeth fyw yn y lleoliad? Rydym yn croesawu bandiau a cherddorion yn yr ysgubor, rydym yn gofyn bod yn gallu darparu atebolrwydd cyhoeddus a thystysgrifau ar gyfer unrhyw offer trydanol. Rhaid i hyn gael ei ddarparu cyn y digwyddiad.


Pa siop flodau gallwn ddefnyddio? Gallwch ddefnyddio unrhyw siop flodau, ond mae’n well gennym fod ein trefnwr blodau mewnol sy'n adnabod y sgubor tu allan yn cael ei ddefnyddio ac mae hi yn creu arddangosfeydd rhyfeddol, maent yn hynod o gystadleuol. Cysylltwch â Tulipa


A allwn gael tân gwyllt? Gallwch gael tân gwyllt, ond mae'n rhaid iddynt gael eu darparu gan gwmni proffesiynol, mae gennym fanylion cyswllt ar gael ar gyfer cyflenwyr a argymhellir.


A allwn ni ddod â'r ffotograffydd neu'r trefyndd blodau i weld y lleoliad ymlaen llaw? Fedrwch, cysylltwch â Helen neu Liza i drefnu hyn. Rhaid i apwyntiad penodol cael eu wneud.


A fyddai arnom angen yswiriant? Rydym yn awgrymu eich bod yn trefnu yswiriant priodas. Bydd unrhyw gyflenwyr allanol, h.y. Ffotograffwyr, trefnwyr blodau, bandiau ac ati angen rhoi copi o'u yswiriant atebolrwydd cyhoeddus iddyn ni.


A allwn parcio ein ceir dros nos? Mae gennym faes parcio mawr ym Mhlas Isaf, gall ceir gael eu gadael dros nos ond nid ydym yn cymeryd unrhyw gyfrifoldeb.


Gall ein gwesteion gyrraedd gyda bws? Mae bysiau yn dod i fyny at yr ysgubor, gofynnwch i'r cwmni bysiau i gysylltu â ni.


A yw TAW yn gynwysedig? Ydy, mae TAW yn cael ei gynnwys yn y prisiau a ddyfynnir. (TAW: Treth Ar Werth)


A all y briodferch gwneud ei hun yn barod ym Mhlas Isaf? Mae gennym ystafell newid ar gael gyda chyfleusterau preifat ar y safle. Mae angen archebu hyn ymlaen llaw, ac mae'n dibynnu os bydd ar gael.


Gall ein gwesteion newid yn y lleoliad? Mae ystafell gotiau yn yr ysgubor ar gael i westeion i newid. Os yw eich gwesteion angen mynediad cyn i’r briodas ddechrau gadewch I ni wybod ymalen llaw.


Faint o'r gloch yw mynediad i’r llety a pa amser sydd rhaid gadael yn y bore? Mae ein hystafelloedd o safon uchel iawn ac mae'n cymryd amser i'w cadw fel hyn, felly mae’r ystafelloed ar gael y 3yh. Ewch i'r dderbynfa Plas Isaf i gasglu allweddi ar gyfer dy Plas Isaf a Rhydlwyd. Yn anffodus, ni fydd yn bosibl I gael mynediad I’r llofftydd yn ystod seremoni briodas a brecwast priodas. Gofynnwn yn garedig i holl westeion i adael eu hystafelloedd erbyn 11yb yn Mhlas Isaf a Rhydlwyd.


A yw'r llety a gynhwysir yn y llogi lleoliad? Mae gennym lety gwych ar gael i chi a'ch gwesteion, edrychwch ar y dudalen llety, fodd bynnag, nid yw'n cael ei gynnwys yn y cost o logi y lleoliad. Mae'r adeiladau ym Mhlas Isaf a Rhydlwyd yn cael eu harchebu ar wahân, mynediad i'r preswylwyr yn unig sydd. Ni chaniateir i ffotograffwyr fynd i fewn i’r llety.

 
Beth sydd ymlaen?

Min Nos Agored 21 Chwefror 6yh - 8yh

Cyfle i gael golwg oamgylch yr ysgubor. Byddwn ni yma i'ch dangos ogwmpas ac ateb unrhyw gwesiynnau sydd ganddych. 

...read more

Bore Agored 16 Ebrill 6yh - 8yh

Cyfle i gael golwg oamgylch yr ysgubor. Byddwn ni yma i'ch dangos ogwmpas ac ateb unrhyw gwesiynnau sydd ganddych. 

...read more

Hafan | Amdanom Ni | Priodas | Digwyddiadau | Bwyd a Diod | Gwasanaethau | Llythrau Diolch | Oriel |
Llety | FAQs | Cysylltwch a ni

 

© 2015 Plas Isaf. Cedwir pob hawl. Map o'r wefan | Dogfennau Defnyddiol

Plas Isaf, Corwen, Denbighshire, LL21 0EW
T: 01490 412 486

Site by Notcon